Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές.

Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων κατά προτεραιότητα έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τα ΣΒΑΚ παρεμβαίνουν στους εξής τομείς:
(α) Δημόσια συγκοινωνία
(β) Βάδισμα και ποδηλασία
(γ) Διαλειτουργικότητα
(δ) Ασφάλεια αστικών οδών
(ε) Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
(στ) Αστική εφοδιαστική
(ζ) Διαχείριση κινητικότητας
(η) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

Τα οφέλη ενός ΣΒΑΚ συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, στην ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας κατά τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν τόσο στο παρόν όσο και στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, για τη στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.


Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

1. Έμφαση στον Άνθρωπο.

2. Βασικός στόχος: Προσβασιμότητα και ποιότητα ζωής.

3. Ενιαίος σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη χρήσεις γης, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνικές ανάγκες, περιβαλλοντική ποιότητα και υγεία.

4. Μακροχρόνιο όραμα.

5. Λειτουργικά όρια.

6. Διεπιστημονικός σχεδιασμός.

7. Συνδυασμός υποδομών, αγορών, υπηρεσιών, πληροφοριών.

8. Εμπλεκόμενοι φορείς και πολίτες σχεδιάζουν από κοινού.

Παραδοσιακός Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός

1. Έμφαση στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

2. Βασικός στόχος: Κυκλοφοριακή ικανότητα και ταχύτητα.

3. Έμφαση στα μέσα μεταφοράς.

4. Βραχυ-μεσο-πρόθεσμος σχεδιασμός.

5. Διοικητικά όρια.

6. Κυρίως Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί.

7. Έμφαση στις υποδομές.

8. Εντολές από Αιρετούς και σχεδιασμός από Ειδικούς.