Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πειραιά είναι ένα έργο που αποτελείται από 4 στάδια εκπόνησης:

  1. Η Υφιστάμενη Κατάσταση στην πόλη του Πειραιά

Είναι το στάδιο προετοιμασίας κατά το οποίο πραγματοποιείται απογραφή της υφιστάμενης κατάστασης του μεταφορικού συστήματος στον Δήμο. Η ομάδα μελέτης συγκεντρώνει και επεξεργάζεται όλα τα έγγραφα υπερκείμενου και τοπικού σχεδιασμού του Πειραιά. Παράλληλα πραγματοποιούνται μετρήσεις πεδίου σε κομβικά σημεία της περιοχής. Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν:

  • 24ωρη καταγραφή φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας και βασικούς άξονες με την χρήση αυτόματων μετρητών κυκλοφορίας
  • Καταγραφή στρεφουσών κινήσεων σε κόμβους κατά την ώρα αιχμής με την βοήθεια παρατηρητών
  • Καταγραφή της προσφοράς και της ζήτησης (νόμιμης και παράνομης) στάθμευσης σε περιοχές του Δήμου.

Επίσης εκπονείται διαδικτυακή έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών του Πειραιά, η πρόσβαση στην οποία είναι εφικτή μέσα από την ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά (www.svak-piraeus.com).

  • Ανάπτυξη Κοινού Οράματος, Ανάπτυξη Σεναρίων και Διατύπωση Στόχων

Διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα διαβουλεύσεων με φορείς. Η πρώτη διαβούλευση που αφορά το συγκεκριμένο στάδιο έχει σαν στόχο την καταγραφή των απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τα προβλήματα που υφίστανται στο μεταφορικό σύστημα του Πειραιά και τα θετικά του σημεία.

Στόχος είναι μέσα από τις απόψεις αυτές και σε συνδυασμό με την ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, να διαμορφωθεί ένα όραμα για τον Πειραιά και να θεσπιστούν στόχοι και πιθανές εναλλακτικές προσεγγίσεις για την επίτευξη αυτών.

Οι φορείς καλούνται σε δεύτερη διαβούλευση για να τοποθετηθούν επί των στόχων και των πιθανών εναλλακτικών προσεγγίσεων-σεναρίων.

  • Εκπόνηση και Οριστικοποίηση ΣΒΑΚ

Αφού αποφασιστεί το επιθυμητό σενάριο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την κινητικότητα στον Δήμο Πειραιά, η ομάδα μελέτης επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των προηγούμενων σταδίων και προτείνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων.

Τα μέτρα αφού συζητηθούν με το δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων σε ένα τρίτο στάδιο διαβούλευσης, στην συνέχεια γνωστοποιούνται στο κοινό μέσα από την ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.

  • Διασφάλιση Ορθής Διαχείρισης και Μεθοδολογία Παρακολούθησης ΣΒΑΚ

Η ομάδα μελέτης αναπτύσσει ένα καθορισμένο πλαίσιο βάσει του οποίου τα αρμόδια όργανα του Δήμου μπορούν να παρακολουθούν την διαδικασία υλοποίησης των μέτρων του ΣΒΑΚ και να την αξιολογούν κατάλληλα.