Η ικανοποίηση των στόχων που έχουν προκαθοριστεί μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με κατάλληλα επιλεγμένα μέτρα. Ο προσδιορισμός των μέτρων (και των πακέτων μέτρων) αποτελεί ορόσημο στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Για την επιλογή τους λαμβάνεται υπόψη ο διάλογος με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς, η αντίστοιχη εμπειρία πόλεων με ανάλογο πολιτικό πλαίσιο, η διασφάλιση ότι τα μέτρα ανταποκρίνονται σε υλοποιήσιμο κόστος και ότι αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι συνέργιες μεταξύ των μέτρων.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ανατρέξετε στα προτεινόμενα μέτρα του ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά και να τοποθετηθείτε επί αυτών.

Μέτρα ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά