Σε αυτό το στάδιο αποτυπώνονται τα προβλήματα της πόλης αναφορικά με την κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων, αλλά και οι προς ανάδειξη ευκαιρίες.  Μέσω ποσοτικοποιημένης ανασκόπησης συγκεκριμένων δεικτών παρέχεται η εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και αντίστοιχα μετράται η πρόοδος κατά την ολοκλήρωση του Σχεδίου.

Για την πλέον ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή των πολιτών, ώστε να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα και να προσδιοριστούν οι ανάγκες κινητικότητας. Ο τρόπος συμμετοχής μπορεί να γίνει εναλλακτικά με δύο τρόπους. Είτε απαντώντας στο ερωτηματολόγιο, είτε με επισήμανση στο χάρτη σημείων και διαδρομών στην πόλη με τα προβλήματα που εντοπίζονται ή τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται.

Ποια είναι η γνώμη των πολιτών για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις τους; Διαβάστε τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας.